Nyheter - Witt Consulting

Go to content

Main menu:

Konsumprisindeksen for januar 2017

Witt Consulting
Published by in Allmenn ·
Konsumprisindeksen for januar 2017 var 104,3. Hovedårsaken til den store endringen i indekstallet fra desember 2016 er at fra januarindeksen 2017 er basisåret i konsumprisindeksen endret til 2015 (2015 = 100), mens tidligere var basisåret 1988 (1988 = 100). Utover dette er det en nedgang på 0,1 prosent fra desember 2016, som hovedsakelig skyldes tilbud på klær og møbler.
Fra januar 2016 til januar 2017 var det en økning i indeksen på 2,8 prosent.Veksling av bitcoin unntatt fra merverdiavgift

Witt Consulting
Published by in Avgift ·
Finansdepartementet har i  en uttalelse lagt til grunn at tjenester som gjelder veksling av den  digitale valutaen bitcoin er omfattet av merverdiavgiftsunntaket for  finansielle tjenester i merverdiavgiftsloven § 3-6.
Skattedirektoratet  har tidligere inntatt det rettslige standpunktet at omsetning av  bitcoin er merverdiavgiftspliktig omsetning av elektroniske tjenester. I  en dom fra oktober 2015 konkluderte EU-domstolen med at veksling av  bitcoin er en finansiell tjeneste etter EUs merverdiavgiftsdirektiv.  Finansdepartementet har i lys av denne dommen bedt Skattedirektoratet  vurdere temaet på nytt.
Skattedirektoratet  har i sin tilbakemelding foreslått å innfortolke tjenester med veksling  av bitcoin i merverdiavgiftsunntaket for finansielle tjenester i  merverdiavgiftsloven § 3-6. Finansdepartementet har sagt seg enig i  denne løsningen, og bedt om at Skattedirektoratet foretar nødvendige  endringer og presiseringer av tidligere uttalelser, slik at disse blir i  tråd med den praksis som gjelder i EU.Endring av tvangsmulktbeløpet

Witt Consulting
Published by in Avgift ·
Finansdepartementet har bestemt at tvangsmulktbeløpet for ikke å levere oppgave (tredjepartsopplysninger) skal endres fra 2 rettsgebyrer om dagen til 1  rettsgebyr per dag. Det vil si at mulkten reduseres fra 2 098 kroner  dagen til 1 049 kroner dagen.
Maksbeløpet vil være uendret: 50 rettsgebyrer.
Forslag om endringer i folketrygdlovens regler om pleiepenger

Witt Consulting
Published by in Allmenn ·
Regjeringen fremmet idag forslag om endringer i folketrygdlovens regler om pleiepenger. Forslaget gjelder utvidelse av pleiepengeordningen ved å inkludere flere grupper syke barn som i dag faller utenfor ordningen. Det foreslås å fjerne dagens krav til livstruende eller annen svært alvorlig sykdom hos barnet for å få rett til pleiepenger. Det skal nå være vilkår om at barnet er sykt og har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie. Videre skal barn med varig sykdom inkluderes i ordningen.
Det foreslås videre en utvidet øvre aldersgrense på 18 år og at pleiepenger skal kunne ytes i 1300 pleiepengedager (fem år med sammenhengende uttak), hvorav 260 dager (ett år) skal ytes med 100% kompensasjon for tapt inntekt (inntil seks ganger folketrygdens grunnbeløp), og 1040 dager (fire år) ytes med 66% kompensasjon.
I tillegg foreslås det å gjøre ordningen mer fleksibel ved å kunne gradere ned til 20%.
Pleiepengeperioden skal kunne forlenges ved uttak av gradert ytelse, men perioden skal imidlertid ikke kunne forlenges ut over ti år.Konsumprisindeksen desember 2016

Witt Consulting
Published by in Allmenn ·
Konsumprisindeksen for  desember 2016 var 146,0. Dette er en nedgang på 0,5 prosent fra november  2016. Nedgangen skyldes blant annet prisene på matvarer og  elektrisitet.
Fra desember 2015 til desember 2016 var det en økning i indeksen på 3,5 prosent.Back to content | Back to main menu